Stat og kommune

Stat og kommune

Vann og avløpsanlegg, nytt/renovering

Idrett og parkanlegg
Skolebygg/uteområder
Lekeplasser
Gang og sykkelvei